Japanese - Shirt 1 (khaki)

Shirt - (khaki)

  • $10.95


1:6th Scale Miniature.